ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

"Захарно петле"

Педагогически екип:

Главен учител: Бойка Асенова Христова

Учител: Мелинда Светослав Арабаджиева

 

Девиз: „Весели, щастливи „петлета“ работливи, любознателни и талантливи!“

Визия:

Осъществяваме активно педагогическо взаимодействие с деца и родители – сътрудничество, партньорство, подкрепа.

            Съобразно целите на предучилищното възпитание и образование, според очакваните резултати за формиране, развитие и надграждане на знания, умения и компетентности у децата по Държавни образователни стандарти (Наредба 5 за предучилищното образование – 03.06.2016 г.) и Програмната система на детската градина, работим за адаптацията, социализацията и постигане на готовност за училище, в условията на детската градина.

            За нас приоритет са: здравното, екологичното и гражданското образование.

            Изграждаме емоционална интелигентност и социална компетентност, съобразно индивидуалните особености на децата, развиваме  творческите способности у всяко дете и откриваме, надграждаме заложби, таланти.

           Чрез компетентностен и личностен подход развиваме уникалните заложби у всяко дете. Поощряваме и мотивираме плахите и неуверени деца. Използваме ценностно – нормативния подход за възпитаване на качества, социални умения и отношения. Възпитаваме децата в дух на опазване на българските традиции, народни обичаи и ритуали. Мултикултурното образование и уважаването на различията, толерантността и взаимопомощта са на фокус в основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие.

            Изграждаме двигателна култура и екологосъобразно поведение у децата, като основа за модел през целия им жизнен цикъл.