ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

МЕДИЦИНСКИ ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ПОСТЪПВАНЕ В ДЕТСКАТА ГРАДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Новоприетите деца постъпват в детската градина само след представяне на всички документи съгласно Наредба № 3/05.02.2007г. за здравните изисквания към детските градини както следва:

  1. Здравно-профилактична карта на детето, попълнена от общопрактикуващия лекар или от друг лекар-специалист (представя се всяка учебна година);
  2. Еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактериии чревни паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в детската градина;
  3. Изследвания на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпванена детето в детската градина;
  4. Данни от общопрактикуващия лекар или от друг лекар, извършил съответната задължителна имунизация, че на детето са извършени задължителните имунизации за възрастта съгласно Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България;
  5. Медицинска бележка, че детето е клинично здраво и не е било в контакт със заразно болен, издадена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист не по-рано от 3 дни преди постъпванена детето в детската градина; 

Деца, на които не са извършени задължителните имунизации за възрастта, могат да се приемат в детска градина, когато са налице трайни противопоказания за имунизирането им и са освободени по реда на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България.

 Всички необходими медицински документи, се представят на медицинската сестра най-малко един ден преди постъпване на детето!

Децата, които се прехвърлят от друга ясла или детско заведение и имат приключен здравен картон с приложени посочените по-горе изследвания, представят само нова здравно-профилактична карта, медицинска бележка и изследване за патогенни чревни бактерии и чревни паразити, ако не са посещавали повече от два месеца.

Постъпването на новоприетите деца се извършва по график, но не по-късно от 30 дни за градински груписчитано от 15-ти септември на съответната календарна година.

Напомняме на родителите на записаните и посещаващи деца, че при отсъствие от детската градина се изискват следните медицински документи:

  • За повече от 10 днисе представя медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен;
  • За повече от 30 днипо епидемични показания се представя еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии;
  • За повече от 2 месеца– еднократен отрицателен резултат за чревни паразити (фекална проба и скоч проба), съгласно Наредба № 5 от 2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози (ДВ, бр. 40 от 2006 г.);
  • В началото на всяка учебна година се представя нова здравно профилактична карта, попълнена от общопрактикуващия лекар на детето или от друг лекар-специалист.