ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

ОБЯВА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

ОБЯВА

 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 

Възложител: ДГ № 112 „Детски свят“

 

На основание чл. 258, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във връзка с чл. 19 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. на МОН за предучилищно образование и на основание Раздел II, чл. 8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община, приети с Решение № 135 на СОС по Протокол № 30 от 06.04.2017 г., в сила от 06.04.2017 г., изм. и доп. с  Решение  № 795 на СОС по Протокол № 45 от 21.12.2017 г., изм. и доп. с Решение № 166 по Протокол № 13 от 14.05.2020 г. на СОС и Решение от Протокол № 5  на ПС в ДГ № 112 „Детски свят“ от 04.05.2023 г.,  Директорът на ДГ № 112 „Детски свят” ОБЯВЯВА КОНКУРС ПО ДОКУМЕНТИ за избор на изпълнител за допълнителни образователни дейности извън основните форми на педагогическо взаимодействие за:

 

 • АНГЛИИСКИ ЕЗИК;
 • ИЗКУСТВОЗНАНИЕ И ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ПОРЦЕЛАН И СТЪКЛО;
 • ФОЛКНЕТИКА;
 • БАЛЕТ;
 • ПЛУВАНЕ;
 • ДВИГАТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ И ТУРИЗЪМ С КИНЕЗЕТЕРАПЕВТИЧНА НАСОЧЕНОСТ В ПРЕДУЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ;
 • ЙОГА, както следва:

 

            І. Право на участие:

 

            На основание Раздел І, член 4 от Правилата, кандидати за предоставяне на допълнителна образователна дейност могат да бъдат физически и/или юридически лица, регистрирани по Търговския закон и Закона за търговския регистър или юридически лица с нестопанска цел, които имат за предмет в учредителния си акт извършването на стопанска дейност при условията на чл. 3, ал. 4 и ал. 5 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел, с изключение на Родителските настоятелства. Право да предоставят спортни услуги имат само лицензираните спортни организации и членуващите в тях спортни клубове, вписани в публичния национален регистър на Министерството на младежта и спорта.

 

 1. Необходими документи за участие в конкурса:

 

             На основание Раздел II, член 10 от Правилата кандидатите за предоставяне на допълнителни образователни дейности  трябва да предоставят следните документи:

 

Плик „А“

 1. Списък на документите.
 2. Заявление за участие, което съдържа адрес и седалище на кандидата, телефон 

за контакт и електронен адрес.

 1. 3.   Копие на документа за регистрация или единен идентификационен код, /ЕИК/, когато участникът е юридическо лице или едноличен търговец, а когато е физическо лице - копие от документ за самоличност. Когато не е посочен ЕИК, комисията прави справка за актуално състояние на кандидата. Участник, който е сдружение с нестопанска цел следва да представи съдебно решение за регистрация и заверено копие от устава, ако участникът не е вписан в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел.
 2. Декларация на основание чл. 220, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, че педагогическият специалист не е извършвал срещу заплащане обучение или подкрепа през предходната учебна година по смисъла на чл. 178, ал. 1, т. 2 - 7 и чл. 187, ал. 1, т. 2 и 4 на деца, с които работи в детската градина, ако това заплащане е от името и за сметка на децата, включително със средства от настоятелството. Декларацията се изготвя и попълва от съответния педагогически специалист.
 3.   Валидно свидетелство за съдимост за всеки един преподавател/педагогически специалист, който е посочен като лице, което ще осъществява допълнителната образователна дейност.
 4. Референции от институции и организации за дейността на кандидата в  определената ДОД - до пет на брой. Изискването не се прилага за новорегистрирани фирми.
 5. Проект на договор /Приложение № 1/, в който се попълва  наименованието, ЕИК, седалище и адрес на управление на кандидата. В проекта на договора не следва да бъдат попълвани други данни и информация / часове, цена, срок и т. н./.

 

Плик „Б“

 

 1. Оферта, която трябва да съдържа:

         а) Списък с имената на всички педагогически специалисти, които ще  осъществяват определената ДОД в детската градина;

         б) Документи, удостоверяващи професионалната квалификация и педагогическата правоспособност на преподавателите за определената ДОД - дипломи, удостоверения,

сертификати и др.

         в) Документи, удостоверяващи професионалния опит на преподавателите,  които ще осъществяват определената ДОД в съответната детска градина - копия на трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, удостоверение от НОИ.

         г) Програма за обучение на децата за ДОД, която да е представена на български език.

         д) Индивидуална цена за обучение за един учебен час според възрастта на детето за определената ДОД.

 

            ІІІ. Критерии за оценка на офертите:

 

На основание Раздел II, член 11 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности на Столична община офертите на кандидатите ще бъдат оценявани съобразно следните критерии:

 

 1. Степен на квалификация на преподавателите в определената ДОД -максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели за всеки един от преподавателите:

          а) за степен бакалавър, пряко свързана с определената ДОД – 5 т.;

          б) за степен магистър, пряко свързана с определената ДОД - 10 т.;

        в) за наличие на допълнителна професионална квалификация в областта на определената ДОД, /напр. професионално-квалификационна степен, специализации, следдипломни квалификации, доктор и др. научни степени/ - 15 т.

        При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като средноаритметична стойност като сборът от общия брой точки на предложените преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели.

      

 1. Професионален опит на     преподавателите, които ще осъществяват определената ДОД в ДГ № 112 „Детски свят“, доказан с посочените в чл. 10, ал. 8, б. „б“ документи - максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

          а) при липса на професионален опит - 5 т.;

          б) до 3 години - 10 т.;

          в) над 3 години - 25 т.

При повече от един преподавател крайният брой точки се формира като средноаритметична стойност, като сборът от общия брой точки на предложените преподаватели се разделя на броя предложени преподаватели.

 

 1. Ресурсно обезпечаване на определената ДОД - максимален брой точки 25.

Максималният брой точки се образува по следните показатели:

       а) осигурени учебни помагала за съответната възраст, които са за сметка на кандидата - 10 т.;

        б) материално-техническо обезпечаване на обучението, което е за сметка на кандидата - 15 т.;

 

 1. Цена на определената ДОД за обучение за едно занятие според възрастта на детето - максимален брой точки 10.

Броят точки се определя по следната формула:

 

 Цена на ДОД =  Най-ниската предложена цена х 10

                               Цената, предложена от съответния участник

 

ДОД - допълнителна образователна дейност.

Продължителността на занятията по възрастови групи се определят съгласно

изискванията на чл. 25 от Наредба № 5/03.06.2016 г. за предучилищното образование.

 

 1. Социална отговорност /деца, ползващи безплатно обучение/ - максимален брой точки 15. Максималният брой точки се образува по следните показатели:
 • дете с починал/и родител/и - 4 т.;
 • дете със специални образователни потребности - 5 т.;
 • когато две деца от едно семейство, включени в една и съща ДОД, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление - 3 т.;
 • дете с изявени дарби в областта на определената ДОД /до 10 % от записаните деца/ - 3 т.

 

Максималният брой точки по всички критерии е 100.

 

 1. Начин на провеждане на конкурса:

 

 1. Конкурсът се провежда по документи от комисия, определена със заповед на директора на ДГ № 112 „Детски свят“.
 2. В комисията участват представители на детската градина, районната администрация, Обществения съвет и Родителското настоятелство.  
 3. При отваряне на пликовете имат право да присъстват всички кандидати за съответната ДОД или упълномощени от тях лица.
 4. Всички документи, които се намират в плик „А“ и в плик „Б“ се подписват на всяка страница от двама членове на комисията. Всеки кандидат, който желае да присъства на отварянето на пликовете може да подписва документите на другите кандидати.
 5. Останалата част от работата на комисията протича в закрити заседания.
 6. Контролът по изпълнение на заповедта се осъществява от директора на Детска градина № 112 „Детски свят“.
 7. Конкурсът се провежда и при постъпила една оферта за ДОД.
 8. Ако за участие в конкурса няма постъпили оферти за определената ДОД, срокът за подаване на оферти се удължава с 5 работни дни. Информацията за удължаване на срока се публикува на интернет-страницата на детската градина, на сайта на Столична община и се поставя на видно място в сградата на районната администрация - „Витоша“.
 9. Ако за участие в конкурса и след удължаване на срока по ал. 5 няма подадени оферти, конкурсът се прекратява със заповед на директора на ДГ № 112 „Детски свят“.

 

 1. Документите за участие в конкурса се поставят в два отделни плика:

 

 1. 1. В плик „А“ се поставят документите по чл. 10, от ал. 1 до ал. 7 включително от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности на СО.
 2. В плик „Б“ с надпис „Оферта“ се поставя попълнена оферта, съгласно изискванията на чл. 10, ал. 8 от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности в общинските детски градини на територията на Столична община.
 3. 3. Двата плика се поставят в един голям, бял и запечатан плик, който се завежда в дневника за входяща кореспонденция в ДГ № 112 „Детски свят“.
 4. При подаването, пликовете се номерират по реда на тяхното постъпване от

служител на детската градина, като върху всеки един от тях се изписва наименованието/името на кандидата, определената допълнителна образователна дейност, входящ номер, с посочени дата, месец, година и час.

 

 1. Провеждане на конкурса:

 

 1. Комисията не допуска до участие в конкурса кандидат, който не е представил някои от посочените документи в раздел I,  чл. 10 от  ал. 1 до ал. 7 включително от Правилата за осъществяване на допълнителни образователни дейности на Столична община.
 2. Работата на комисията приключва в двуседмичен срок след изтичане на срока за подаване на офертите. За работата си комисията съставя протокол, в който са отразени броят на точките на всеки участник и мотивирана обосновка по всеки един от показателите. Протоколът се предоставя на директора на детската градина с входящ номер.
 3. Работата на комисията и резултатите, отразени в протокола подлежат на контрол от директора на ДГ № 112 „Детски свят“.
 4. Класирането на участниците се извършва съгласно обявените критерии. Всеки участник има право да получи копие от протокола на комисията при спазване на Закона за защита на личните данни.
 5. 5. В срок от три работни дни от получаване на протокола, директорът на ДГ № 112 „Детски свят“ издава заповед за определяне на спечелилия конкурса кандидат. В заповедта се изписват по реда на класирането всички кандидати и съответно техния брой точки, като се посочват и недопуснатите кандидати. В заповедта може да бъде допуснато предварително изпълнение на основание чл. 60 от Административно-процесуалния кодекс. Заповедта се връчва лично срещу подпис или с препоръчано писмо с обратна разписка на всички участници. Заповедта подлежи на обжалване по реда на Административно-процесуалния кодекс и чл. 259, ал. 2, т. 6 от Закона за предучилищното и училищното образование. След изтичане на 14-дневния срок за обжалване директорът сключва договор със спечелилия конкурса участник.
 6. 6. Протоколът от работата на комисията и заповедта на директора за класиране на всички участници в конкурса се обявяват на интернет-страницата на ДГ № 112 „Детски свят“.

 

 • Сключване на договор:

 

 1. Със спечелилия кандидат се сключва договор в тридневен срок след изтичане срока за обжалване на заповедта на директора на детската градина, съгласно Приложение № 1, като приложение към договора се описват и всички параметри на предложението на спечеления участник , вкл. Персонален състав на преподавателя/ите.
 2. Договорът се сключва между директора на детска градина № 112 „Детски свят“ и спечелилия конкурса участник за срок до 3 години.
 3. В случай, че класираният на първо място участник откаже подписване на договор или изпълнението му, се пристъпва към сключване на договор с класирания на второ място участник или се провежда нов конкурс.
 4. Допълнителните образователни дейности се провеждат извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство. Децата се извеждат и връщат, като се предават лично на учителя на съответната група в детската градина.
 5. Преподавателите, осъществяващи ДОД, носят отговорност за живота и здравето на децата по време на образователната дейност в детската градина.
 6. Изпълнителите, осъществяващи ДОД, попълват списък на децата с отразено присъствие/отсъствие и дължими суми.
 7.   За допълнителните образователни дейности родителите заплащат такси съгласно сключения договор. Изпълнителят на ДОД заплаща на детската градина отстъпка в размер на 30% от събраните такси.
 8. Сумите от отстъпки се превеждат по банковата сметка на ДГ №112 „Детски свят“ до края на месеца, следващ месеца, в който е предоставена услугата.

 

 • Срок и място за подаване на документите:

 

от 22.05.2023 г. до 26.05.2023 г. включително, в Детска градина № 112 „Детски свят“ от 8:30 до 15.30 часа в административната сграда, в кабинета на ЗАС, на ул. „Детски мир“ № 5. 

 

Телефон за контакти: 0876 673 284 – Нина Живкова; 0884  801 659 – Нели Петкова.

 

 1. Дата и място на провеждане на конкурса:

 

         Конкурсната комисия ще заседава на 29.05.2023 г. от 10 ч. в административната сграда на ул. „Детски мир“ № 5. 

 

 1. Обявяване на резултатите от конкурса:

      

         Резултатът от конкурса ще бъде обявен в законоустановения срок чрез публикуване на Интернет-страницата на детската градина - http://112-dg.org/ и на входа на ДГ № 112 „Детски свят“.

 

 

 

Нели Петкова

Директор на ДГ №112 „Детски свят“