ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

Прием

Приемът на децата със СОП в детската градина се извършва на база медицинска документация / ТЕЛК, РЕЛК, ЕПИКРИЗА /, Доклад на ЕКПО за насочване в учебно заведение, ксерокопие на акта за раждане на детето, ЛЗК, медицински изследвания за постъпване в детско заведение. Детската градина е база на СУ "Климент Охридски", ФНПП- катедра Специална педагогика като подготвя студенти за държавни изпити по практичиски умения, методика и стратегия за работа с деца със СОП.

 

Критерии за прием:

  1. Детето има брат/сестра, които са записани в ДГ и не тръгват на училище от септември
  2. Деца жевеещи в кв. Бояна с постоянна и настояща регистрация
  3. Деца със Специални образователни потребности и /или хронично заболяване, като тези заболявания са удостоверени сТЕЛК се приемат на место в ЦДГ№112 съгласно нормативната уредба, след положително становище на комисия на РИО на МОМН София град.
  • С предимство се приемат деца от аутистичния спектър;
  • При множествено увреждане да се приемат деца при които водеща е умствената изостаналост.