ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

АПСПО

https://apspo.mon.bg/images/logo_small.png

ПРОЕКТ BG05M2ОP001-3.005-0004 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ В СИСТЕМАТА
НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ“
ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ” 2014-2020 г.
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за
интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез
Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент -
Министерството на образованието и науката (МОН) в партньорство с Центъра за
образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
(ЦОИДУЕМ).
Проектът цели разширяване на достъпа до предучилищно образование на децата от
уязвими групи и живеещи в бедност. Предучилищното образование е важен период в
живота на детето с оглед формиране на положително отношение към училището и
създаване на мотивация за учене. Причините за невключване в предучилищно
образование са свързани със социални, икономически и етнокултурни фактори, като ниски
доходи, неосъзнатост на ползите от предучилищното образование, незаети на пазара на
труда възрастни, които могат да се грижат за децата и др. Проектът предвижда набор от
мерки - предоставяне на допълнително обучение по български език за децата с различен
майчин език като ефективно средство за социално приобщаване в групата на връстниците,
изплащане на такси за посещаване на целодневна детска градина като преодоляване на
икономически бариери за включване и премахване на една от най-значимите причини за
неучастие в предучилищно образование, мотивация на родителите за активно
сътрудничество между семейството и детската градина.
Основна цел:
Основната цел на проекта е навременното ранно обхващане и образователното
приобщаване на деца от уязвимите групи в предучилищното образование, подкрепа на
достъпа им до качествено образование, подкрепа на социалното им приемане и
сближаване за изграждането им като пълноценни граждани и за успешна професионална,
социална и личностна реализация.
Специфичните цели на проекта са насочени към:
Увеличаване броя на образователните институции, осигурили подкрепяща среда за
включващо образование;
Повишаване броя на успешно интегрираните деца чрез образователната система от
маргинализирани общности, включително роми.
Териториален обхват и финансови източници
Дейностите по проекта ще се реализират на територията на Република България.
Финансирането на дейностите по проекта е от Европейския социален фонд (ЕСФ).
Проектът се съфинансира със средства от ЕСФ – 85% и от Държавния бюджет на
Република България – 15%.
Допустими дейности:
Дейност 1. Допълнително обучение по български език за деца от уязвими групи,
включително:
разработване на специализирани методики (основани на играта) за обучение по
български език за деца с друг майчин език/деца, които не владеят добре
български език – за всички възрастови групи (3-6 г.) и за разновъзрастови групи;
разработване и осигуряване на учебни помагала, пособия, материали, софтуерни
програми за обучение и др. по български език на деца с друг майчин език/деца,
които не владеят добре български език – за всички възрастови групи (3-6-
годишни) и за разновъзрастови групи;
допълнително обучение по български език в съответствие с индивидуалните
образователни потребности на всяко дете чрез обща и допълнителна подкрепа за
личностно развитие съгласно разпоредбите на Наредбата за приобщаващо
образование, Наредбата № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование и
Наредбата № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език.
Дейност 2. Провеждане на дейности за педагогическа, психологическа и социална
подкрепа на деца от уязвими групи, включително обезпечаване на средствата за такси на
детски градини с повишена концентрация на деца от уязвими групи, осигуряване на
допълнителен педагогически и непедагогически персонал, осигуряване на учебни
материали, пособия, помагала и др.
Дейност 3. Осъществяване на обучения, вкл. осигуряване на обучителни материали,
пособия и др.:
на учители:
- за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на
специализирани методики (основани на играта) за обучение по български език;
- за придобиване на знания, умения и компетентности за прилагане на скрининг тест
за ранно оценяване на потребностите на децата от 3 години до 3 години и 6 месеца,
определяне на риск от обучителни затруднения и тяхната превенция;
- на други педагогически специалисти (психолози, логопеди и др.), непедагогически
персонал (помощник-възпитатели, образователни медиатори, социални работници
и др.);
- и други заинтересовани страни (родители, ромски лидери или представители на
ромската общност и др.) за придобиване на знания, умения и компетентности за
прилагане на форми и методи на работа за успешно сътрудничество между
семейството и детската градина.
Дейност 4. Реализиране на дейности за педагогическа, психологическа и социална
подкрепа за родители на деца от уязвими групи и за формиране у тях на мотивация за
активно приобщаване на децата им в системата на предучилищното образование, в т.ч.
чрез дейността на образователни медиатори, на социални работници, ромски лидери или
представители на ромската общност, вкл. чрез осигуряване на материали, пособия,
помагала и др.
Дейност 5. Провеждане на дейности за изграждане на положителни обществени
нагласи към предучилищното образование и за недопускане на дискриминация.
Представители на целевата група
Целевата група по проекта са деца от уязвими групи, родители, учители и други
педагогически и непедагогически специалисти. В изпълнението на проекта ще бъдат
включени 1500 детски градини, като в 130 от тях ще се осигури подкрепяща среда за
ранна превенция на обучителни затруднения. Общо над 50 000 деца ще участват в
дейности за активно приобщаване в системата на предучилищното образование, като 20
000 от тях ще вземат участие в мерки за образователна интеграция и реинтеграция.
За целите на тази операция съгласно утвърдените критерии КН.НОИР.З.8.7.180518
под уязвими групи следва да се разбират такива, които са в риск от социално изключване
и маргинализиране поради ограничен достъп до качествено образование и здравни услуги,
до социални права, до възможностите на обществото и икономиката, с професионална
квалификация и умения, възпрепятстващи участието на пазара на труда и с трудности в
социализацията, като роми, мигранти, търсещи или получили международна закрила,
деца, за които българският език не е майчин, деца със специални образователни
потребности, деца с трудности в обучението, възпитанието и социализацията, деца от
социално слаби семейства, деца в неравностойно положение, деца в риск и др.
На основание чл. 57, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО) разписаните в проекта дейности обхващат при същите условия и гарантират
същите права и на двегодишните деца, записани в детска градина в първа група, както и за
децата, които в съответствие с чл. 8, ал. 4 от ЗПУО са отложени за постъпване в училище.
На основание § 1, т. 26 от Допълнителните разпоредби на ЗПУО под родител се
има предвид лицето, което упражнява родителските права по смисъла на Семейния
кодекс.