ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

ППО

ПРОЕКТ BG05M2OP001-3.018-0001 „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО
ОБРАЗОВАНИЕ“, ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ ЗА
ИНТЕЛИГЕНТЕН РАСТЕЖ“ 2014 - 2020
Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала
за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности, с
хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед
успешната им реализация и социализация.
Специфичните цели на проекта са:
1. приобщаване на деца и ученици със специални образователни потребности, с
хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в детските градини и училищата по
проекта чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие;
2. повишаване на капацитета на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование за осъществяване на приобщаващо образование;
3. превенция на насилието и агресията, създаване на сигурна училищна среда и
семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование.
Целевите групи по проекта са:
1. деца и ученици със специални образователни потребности;
2. деца и ученици с хронични заболявания;
3. деца и ученици в риск;
4. деца и ученици с изявени дарби, с доказани постижения в областта на науките,
изкуствата и спорта;
5. педагогически специалисти и непедагогически персонал от детските градини и
училищата, включени в изпълнението на дейностите по проекта;
6. специалисти от екипи за подкрепа за личностно развитие;
7. специалисти от регионалните центрове за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование (РЦПППО), регионалните здравни инспекции (РЗИ) и
дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП), от центровете за подкрепа за личностно
развитие (ЦПЛР), в т.ч. центровете за специална образователна подкрепа (ЦСОП), и от
Държавния логопедичен център (ДЛЦ);
8. родители на деца и ученици от детски градини и училища, осигуряващи
обучение за придобиване на основна степен на образование.
Основните дейности по проекта осигуряват подкрепа на:
1. образователната система – чрез дейност 1. „Разработване и прилагане на модели и
инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици“ и дейност 2. „Разработване
на специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни
помагала и други) за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с
хронични заболявания, в риск и с изявени дарби“;
2. детските градини и училищата – чрез дейност 3. „Специализирани обучения на
екипите за подкрепа за личностно развитие“ и дейност 4. „Закупуване на оборудване за
допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и
помещения “;
3. децата и учениците – чрез дейност 5. „Осъществяване на дейности за личностно
развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и
училищното образование по проекта“ и дейност 6. „Дейности за семейна подкрепа в
процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта“.