ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

Студентски практики, фаза 2

Проект BG05M2OP001 - 2.013 - 0001 на МОН „Студентски практики – фаза 2“.

Период на реализиране на проекта : 13.01.2020 г. – 12.05.2023 г.

Детската градина участва в Проекта чрез педагогически специалисти, които подпомагат практическото обучение на студенти по време на базовата им практика и съдействат за осъществяване основните цели на Проекта:

- да подпомогне подобряване на качеството на висшето образование чрез предоставяне на възможности за придобиване на практически опит и усъвършенстване на практическите умения на студентите от висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда;

- да улесни прехода от образователните институции към работното място и повиши успешната реализация на млади хора на трудовия пазар;

- да подпомогне и насърчи изграждането на стабилни партньорства между образователните институции и бизнеса;

- да увеличи стимулите на студентите за участие в допълнително практическо обучение в реална работна среда;

- да стимулира нарастването броя на студентите, които си намират работа непосредствено след дипломирането;

- да осигури предпоставки за осъвременяване както на учебните планове като цяло, така и на преподаваните дисциплини, курсове и теми според нуждите на пазара на труда;

- да подпомогне създаването на устойчиви механизми и възможности на работодателите за подбор на студенти, доказали умения в реална работна среда и за непосредственото им включване на пазара на труда.