ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

За нас

                                                                                            „Една детска градина за всички!“

                                                                                                     

В ДГ № 112 „Детски свят“ се отглеждат, възпитават, социализират и обучават над 200 деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, в съответствие с държавния образователен стандарт /ДОС/ за предучилищното образование.

В ДГ № 112 „Детски свят“ функционират осем групи с деца,  за които се грижат общо 40 възрастни. Директор е Нели Петкова. Към детската градина има изградени и функциониращи Родителско настоятелство и Обществен съвет.  

Децата се обучават и възпитават по утвърдени програми и програмни системи на МОН. Педагогическото взаимодействие се осъществява съобразно държавните образователни стандарти по образователни направления – Български език и литература, Математика, Околен свят, Изобразително изкуство, Музика, Конструиране и технологии, Физическа култура.

            В изпълнение на ДОС за предучилищно образование се акцентира върху оптимално индивидуализиране и диференциране на образователното съдържание, съобразно потребностите и интересите на всяко дете. Реализира се образователната програма, гарантирано с иновативни технологии за игрово-образователното пространство в детската градина, като основа за бъдещо продължаващо обучение и индивидуален просперитет в подготвителна група и в училище.

Действията на педагогическия екип са насочени към постигане на определената цел: работа по основните образователни приоритети за детето от детската градина, ценностите, които се разгръщат в съвременен план. Създават се условия за цялостно развитие на детето, чрез формиране на европейски ключови компетентности и способности за усвояване на знания и умения.

В Стратегията за развитие на ДГ № 112 „Детски свят“ са поставени цели за оптимална реализация на дейностите по възпитание, обучение, социализация и отглеждане на децата; за безопасно детство, за затвърдяване на правилата за безопасно движение. В детската градина се организират дейности по утвърдените национални програми по Безопасност на движението по пътищата /БДП/. 

По проект „Код: Безопасност за нашите деца“ е изградена  интерактивна площадка по БДП в централна сграда и е оборудван интерактивен кът в сграда 2- филиал на ДГ.

Чрез игри, видео филмчета, участие в симулативни игри децата прилагат на практика своите знания за улично платно, пешеходна пътека, запознават се с пътните знаци, участват в проиграване на различни ситуации. Децата в детската градина овладяват правила за безопасно движение, учат се да дават оценки кое е правилно и кое не, да предвиждат опасностите – важен житейски опит като бъдещи първокласници.

В ДГ № № 112 „Детски свят“ се работи по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното възпитание“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Работата е с деца - билингви, невладеещи добре български език.

Тук, в ДГ № 112 „Детски свят“ се работи за развиване на творчество и креативност – децата творят и се забавляват. Детската активност, заложби и фантазия са насърчавани, чрез допълнителни образователни дейности /ДОД /– народни и модерни танци, приложни изкуства, английски език, спортни дейности, футбол, йога занимания. С подкрепата на родителите, както и по Проект „Подкрепа за приобщаващото образование“ се работи и с деца с изявени дарби и таланти.

В ДГ 112 „Детски свят“ се отдава голямо значение на спорта като основен компонент за пълноценното развитие на всяко едно дете. Организират се ски училища,  зелени училища, лагери на море и екскурзии.

Основен приоритет в образователно - възпитателната дейност в областта на здравното, гражданското, екологичното образование на децата е изграждане у подрастващите на еко култура и формиране на навици за природосъобразен начин на живот.

В ДГ № 112 „Детски свят“ се реализират и проектни дейности „Здраве чрез движение“, имащи за цел да се стимулира потребност от поддържане на добра физическа форма у децата; да се създадат условия за участие на децата в психомоторни игри; да се изгради позитивна психологическа и достъпна среда на всяко едно дете от детската градина; да се формират умения и да се изградят навици за здравословен начин на живот; да се  разширят представите на децата за възможностите за упражняване на двигателна дейност; да се изпита емоционална удовлетвореност от постигнатите резултати.

Детската градина активно работи по спечелени проекти и програми с финансиране от МОН, от Столична община, от НПО. След успешната реализация на Проект „Двигателна активност и здраве - по стъпките на предците, с поглед към бъдещето“ са постигнати следните цели:

Организирана е „Детска лаборатория за игри на открито”, чрез която се затвърждават традициите на детското заведение в областта на спортните игри, откривателства, забавления и се формира култура за здравословен начин на живот у подрастващите;

Осигурена е материална база, надграждаща съществуващата и осигуряваща постоянно стимулиране на двигателната активност на децата и формирането у тях на екипност в спортните игри, както и упражняване на гражданско поведение при спазване на правила, уважаващи правата и на другите участници;

Изградена е интерактивна спортна детска площадка – лаборатория за игри, опити и двигателни предизвикателства. Проектът е съфинансиран от Програма за изпълнение на Общинска стратегия за развитие на физическото възпитание и спорта на Столична община.

Чрез вътрешни проекти „Горичка в количка“, „Билки за здраве“ и провеждане на разходки сред природата децата усвояват знания и умения за опазване на околната среда. Децата се включват и в различни инициативи като „Седмица на Земята“, еко изложби, еко ревюта и участват в различни конкурси на екологична тема. Грижат се за зелените и цветни площи в двора на детската градина.

Детската градина работи активно по национални програми и проекти, свързани с приобщаващото образование.

ДГ № 112 „Детски свят“ е специализирана институция за  работа с деца със специални образователни потребности.

Обща подкрепа за личностно развитие се предоставя от учителите и от други педагогически специалисти - психолог, логопед, ресурсен учител.

Допълнителната подкрепа им се оказва от високо квалифицирани специалисти – помощник на учителя, специални педагози, психолози, логопеди, ресурсни учители и ерготерапевти.

В групите за работа с деца със специални образователни потребности /СОП / екипът от специалисти осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна, лечебно-възстановителна, рехабилитационна и профилактична дейности, насочени към коригиране и компенсиране на съответните увреждания и нарушения и стимулиране развитието на децата.Те се обучават по индивидуални програми, които включват общо моторно развитие, фина моторика, самообслужване, когнитивни умения, езиково-говорно развитие и комуникация, социални умения, художествена, трудова и учебна дейност. Екипът оказва помощ и съдействие на родителите на децата със СОП, консултира ги и дава указания за работа с тях в домашни условия.

Основен приоритет в дейността на детската градина е и сътрудничеството с родителите на децата посещаващи ДГ № 112 „Детски свят“.

Дейността на „Клуб „Растем заедно“ е ориентирана към активно взаимодействие с родителите: информираност за предстоящи и настоящи прояви; активно включване в разнообразни съвместни мероприятия, празници, акции и други, заложени в годишния комплексен план на детската градина.

Чрез реализацията на Стратегията за развитие на ДГ № 112 „Детски свят“ и реализацията на различни проекти нашата детска градина се утвърждава като „Една детска градина за всички“, в която всяко дете да се чувства ценено, полезно и включено в живота на другите, без значение на социален статус, способности, етнос. Средата в детската ни градина е място за децата, където те са приети, подкрепени и чути, място, където са включени и се чувстват полезни на себе си и околните.