ДГ №112 "Детски свят"
Детска градина в град София

Екип

Даниела Тодорова
логопед

Осъществява консултативна, диагностична, терапевтична и превантивна дейност. Работи индивидуално и групово с деца със СОП, които са с нарушения в езиково - говорното развитие и комуникативните умения. Прилага стандартни и адаптивни методи и техники, съобразени с индивидуалното развитие на всяко дете. Изготвя индивидуални програми за корекция и развитие на: артикулация, дихателни възможности, праксиса, фонематичния слух, импресивна и експресивна реч на децата, фината моторика.Изработва програми и провежда занимания  по логоритмика.
Член на комисия ЕКПО към РИО София - град.

Калина Ганчева

Специален педагог. Провежда педагогическа терапия - групов формат с деца със СОП по индивидуално диверенциран подход.