ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

Екип

Нели Антова Петкова
Директор
Образование: висше
ЮЗУ "Неофит Рилски", Благоевград
Специалност: "Предучилищна педагогика"
Образователно-квалификационна степен: магистър
Професионално-квалификационна степен: първа
Професионална квалификация: Детски учител
Професионална квалификация: Учител по Паневритмия
Национална спортна академия "Васил Левски", София
Професионална квалификация: Арттерапевтична социално-педагогическа работа при емоционално-поведенчески проблеми
Специалност: "Социална педагогика"
СУ "Св. Климент Охридски", София
   
Бойка Асенова Христова
Главен учител
Образование: висше
ЮЗУ" Неофит Рилски", град Благоевград
Специалност:"Предучилищна педагогика"
Образователно - квалификационна степен: магистър
Професионално-квалификационна степен: втора

 

 

Атанаска Колева Боянова

Старши учител

Образование: висше

ПУ "Паисий Хилендарски"гр. Пловдив

Образователно-квалификационна степен: магистър

Специалност: Предучилищна педагогика със специализация Дефектология

Тракийски университет ИПКУ

гр.Стара Загора

Специалност: Начална педагогика

Професионално-квалификационна степен: четвърта

 

Дaниелa Тодоровa Тодоровa

Cтaрши учител

Обрaзовaние:виcше CУ"Cв.Климент Охридcки"-гр.Cофия ОКC:мaгиcтър Cпециaлноcт: Логопедия,Cпециaлнa педaгогикa,Предучилищнa и Нaчaлнa училищнa педaгогикa

ПКC:Четвъртa

 Калинка Стефанова Димчева

 Учител ДГ в СОП група

 Образование: висше

 СУ “Св. Климент Охридски” гр. София

 Специалност: “Предучилищна и начална училищна педагогика”

Образователно - квалификационна степен: магистър

 СУ “Св. Климент Охридски”

 Специалност: “Логопедия”

 Образователно - квалификационна степен: магистър

 ШУ “Епископ Константин Преславски” гр. Шумен

  Специалност: “Социална педагогика”

 Образователно - квалификационна степен: бакалавър

 Професионално-квалификационна степен: четвърта

 Професионална квалификация: Педагог, детски    учител

 Професионална квалификация: Магистър по логопедия

 Професионална квалификация: Социален педагог

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Антоанета  Христова

Старши учител

Завършила: СУ "Св. Климент Охридски"

Специалност: Предучилищна педагогика

Образование: Висше магистър

Трета професионална-квалификационна степен

 

 Ася Борисова Юрукова

Учител

ОКС - бакалавър

СУ "Св. Климент Охритски" Предучилищна и начална училищна педагогика

ПКС: Четвърта

   
 
Мая Крумова Васева
Старши учител
Образование: висше
ЮЗУ "Неофит Рилски"
гр. Благоевград
Специалност: Предучилищна педагогика
ОКС: магистър
ПКС: четвърта
 

 Теодора Недялкова Нинова

 Старши учител

Завършила: СУ "Св. Климент Охридски" Специалност: Социална педагогика

Предучилищна педагогика

Образование: Висше магистър

Втора професионална-квалификационна степен

   
   
 

 

Денка Стоянова Костадинова
Старши учител
Образование: висше
ШУ "Св.св. Константин Преславски" - гр. Шумен
Специалност: Предучилищна педагогика
ОКС: магистър
ПКС: четвърта

 

 

 Маргарита Павлова Горанова

Помощник възпитател

 

   
 

 Петя Емануелова Атанасова

Помощник възпитател

 

 

 Силвия Александрова Филипова

Помощник възпитател

 Цветанка Бориславова Пейчева

Помощник възпитател

 

 

 Доротея Янкова

Помощник готвач

   

Виктория Ганчева

ОКС - магистър

СУ "Св. Климент Охритски" специалност: Специална педагогика V ПКС

   
   

 Христина Ангелова Лазарова

учител

 Любомир Спасов

общ работник