ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

Мисия и визия

ДГ №112 "Детски свят" функционира на целодневен принцип от 7.00 до 19.00 от понеделник до петък.

Детската активност, заложби и фантазия са насърчавани чрез допълнителни педагогически дейности- танци, спорт, приложни изкуства, ранно чуждоезиково обучение по английски език. За физическото здраве, активен отдих и екологично възпитание на децата организираме летни лагери, ски-училище, зелено училище.


Съобразно с принципа за нормализация възниква и концепцията "качество на живот", която намира отражение в предучилищното обучение и възпитание, в моделите на интегрираното образование. Концепцията "качество на живот" представя въвеждане на нова стратегия, при която има ясна цел и мисия- трябва да се променя не само човекът с ограничени възможности, но и обществото, което трябва да се освободи от негативните си нагласи, предразсъдъци и ограничения, приемайки и подкрепяйки различните.


Разпределението на децата в двете специални групи се извършва не според годината на раждане, а според нивото на нервно-психическо развитие.Фактор е не възрастта, а актуалното развитие и състояние на детето към момента на постъпване в детската градина и в последствие се влияе от динамиката на развитие на всяко дете.


В градината работят високо квалифицирани специалисти- специални педагози, логопеди, психолози. Според нивото на нервно-психическо развитие, възможности, способности и потребности, на всяко дете се изработва индивидуална програма за обучение и развитие.Корекционната, обучителна и възпитателна работа се осъществява в групова и индивидуална форма като се спазва съответния график.


Екипът от специалисти оказва помощ и съдействие на родителите на децата със специални образователни потребности, консултира ги и дава указания за работа с тях в домашни условия.

 

Постъпвайки в ДГ 112 в индивидуален план за всяко дете на практика е започнал процеса на адаптация, социализация и интеграция, който продължава и се развива чрез дейностите в самото заведение. Екипът от специалисти осъществява консултативна, диагностична, корекционно-възпитателна, лечебно-възстановителна, рехабилитационна и профилактична дейности, насочени към коригиране и компенсиране на съответните увреждания и нарушения и стимулиране на развитието на децата. Те се обучават по индивидуални програми, които включват общо моторно развитие, фина моторика, самообслужване, когнитивни умения, езиково-говорно развитие и комуникация, социални умения, художественатрудова и учебна дейност.