ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

Мисия и визия

          Мисия на ДГ № 112 „Детски свят“ 

  Девизът на детската градина е „Една детска градина за всички!“.  

Той символизира единството и дълбоката свързаност на убежденията, ценностите, вярванията и мисията на институцията. 

Основен принцип на работата ни е „Няма нищо по-важно от децата“,  който е израз на водещото начало в действията и постъпките на работещите в детската градина – администрация, педагогически специалисти и помощен персонал. 

Мисията на детската градина като обществена, образователна институция е да възпитава, обучава, социализира и отглежда децата чрез високохуманни средства и подходи така, че да предлага високо качество на живот на детето – интерактивна среда, интерактивни методи, богата дидактична и игрова база, постоянна квалификация на учителите и непедагогическия персонал, ежедневно взаимодействие с родителите, удовлетворяване потребностите на всяко дете, зачитане интересите на детето, обща и допълнителна подкрепа, изграждане на увереност и творческа активност. 

Мисията се основава на традициите, запазени през десетилетията, от основаването на детската градина, на постигнатите резултати, ценностите и вярванията, организационната култура, въведените добри практики, оценките на различни институции и родителите, на Закона за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/, както и с устройството, функциите, организацията  и финансирането на системата на предучилищното образование. 

В изпълнение на своята мисия детската градина носи отговорност за: изпълнението на ДОС /държавния образователен стандарт/; създаването на условия за опазване живота и здравето на децата по време на обучението и възпитанието им, както и на служителите по време на работа; създаване на условия за опазване и обогатяване на материално-техническата база и сградния фонд; законосъобразно разходване на бюджетните средства; извършване на дейности и прояви, които противоречат на законите в страната, ограничават свободите и правата на личността или нарушават учебно-възпитателния процес. 

Цялостната педагогическа дейност в детската градина е насочена към изпълнението на Държавния образователен стандарт за предучилищно образование, както и към развитие на детската личност чрез удовлетворяване на естетическите и познавателни потребности, формиране на чувства за оценка и уважение, принадлежност и любов, сигурност и задоволяване на физиологичните потребности на всяко дете. 

Мисията на детската градина е да отглежда и възпитава така, че децата да се чувстват щастливи, свободни да действат съобразно своите потребности и творчески интереси, да се чувстват подкрепени и спокойни сред своите връстници и учители. Децата да имат свободата да представят и изразят себе си, чрез разнообразни творчески изяви, да изградят увереност. 

Мисията се отнася до всички участници в предучилищното образование – децата, учителите, директора и другите педагогически специалисти, като и родителите. Всички те формират една общност, която трябва да взаимодейства чрез различни форми на сътрудничество, ефективна комуникация и отношения на загриженост за благополучието на децата, за изпълнение на мисията, изпълнявайки възложени от закона права и отговорности. 

 

 

Визия на ДГ № 112 „Детски свят“:

Детска градина на образовани, компетентни, щастливи и самоуверени, талантливи деца - знаещи, можещи, деца с култура и ценности полезни за тях и за обществото;

Детска градина, която носи удовлетвореност на децата, родителите, учителите, всички служители и обществеността, която е с висок имидж в столицата, в страната, пред институциите;

Детска градина - център за развитие на личността на детето и на общността чрез средствата на изкуството и културата, водеща и популярна, конкурентноспособна и просперираща, уважавана и устойчива;

            Уникална детска градина със собствен стил, облик и нововъведения, удовлетворяващи желанията на родителите и потребностите на децата, допълнителни педагогически услуги, спорт и туризъм, изнесено обучение и възпитание, богата образователна, безопасна, екологична среда;

Детска градина, даваща знания и умения, подчинени на ключовите компетенции, в съответствие с европейските ценности за личностен просперитет на деца и учители, насочени към позитивно общуване между различните субекти за постигане на личен успех на детето;

Детска градина, осигуряваща обща и допълнителна подкрепа на деца със специални образователни потребности във всички възрастови групи - истински щастливи деца, учители, родители;

            Детска градина, предлагаща високо качествена работа на педагогическия екип, с педагогическа кауза, с творчески подход и всеотдайност към децата и стремеж към самореализация и себеутвърждаване, с пазарно поведение и прагматична нагласа; екип, непрекъснато повишаващ квалификацията и образованието си;

Детска градина с представяне на добри педагогически практики пред професионалната и родителската общественост – педагогически ситуации /открити ситуации, празници, тържества и др. творчески изяви на децата с  използване на иновативни техники и технологии за постигане на образователните цели/;

            Базова детска градина, работеща с преподаватели и студенти от няколко ВУЗ-а, СУ „Св. Климент Охридски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, НБУ и др., осигуряваща приемственост и надграждане на педагогическите знания, умения и опит, провокираща интерес и любов към децата и детството.

 

Визия на персонала на ДГ № 112 „Детски свят“:

Екип - високо образован, квалифициран, професионално доказан, отговорен и дисциплиниран, етичен, толерантен и изискващ, действащ.

 

Визия за партниране с родители, юридически и физически лица, държавна и общинска власт и всички, които имат повишена социална роля и отговорност във връзка със социално-личностното благополучие и просперитет на децата:

Детска градина - център за родители, намиращи подкрепа, сътрудничество, педагогическа информация и работещи в сътрудничество и взаимодействие за развитие личността на детето.  Семейството, в партньорство с детската градина е гарант и опора за благоденствието на децата, за постигане на бързо, сигурно и пряко благополучие и комфорт на децата;

Детска градина, работеща в сътрудничество и координация с всички управленски фактори и социални партньори за иновативен образователен мениджмънт.

 

Визия на Родителското настоятелство и Обществен съвет към ДГ № 112 „Детски свят”:

Въодушевени и мотивирани екипи, работещи в иновативен съвременен формат, съобразен с пазарните икономически отношения и развитието на гражданското общество; отговорни към институцията и децата; творчески ентусиазирани за подпомагане на образователно-възпитателния процес и оказване на помощ за социална интеграция и личностна реализация на децата в обществото;  мотивирани за подпомагане обогатяването на материално-техническата база на детската градина.