ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

Родителско настоятелство

Председател на родителско настоятелство: Илиан Йорданов Стоянов

Номер на заявление: 20180416105810

 

Органи на управление: Съвет на настоятелите:

Милко Веселинов Станчев

Нина Димитрова Шачири

Йлиян Йорданов Стоянов

Номер на заявление: 20180416105810

 

ЕИК/ПИК

175836925

Фирмено дело:702/2009110

Номер на заявление: 20180416105810

 

Седалище и адрес на управление:

Държава: България

Област: София, Община: Столична

Населено място: гр. София, п. к. 1616

р-н Витоша

ул. Детски мир Nº 5

 

Цели:

 Подпомагане на развитието и материалното осигуряване на ДГ 112 Детски свят" - София:

Подпомагане образователно - възпитателен процес на децата, посещаващи детското заведение и оказване на помощ за социална интеграция и личностнареализация на децата в обществото.

Номер на заявление: 20180416105810

 

Резервни членове:

 Александра Владимирова Стоянова

Димитър Георгиев Димитров

Юлиян Краимиров Мартинов