ДГ № 112 "Детски свят"
район "Витоша", Столична община
Основно меню

За родителите

 

 

                   Детска градина № 112 „Детски свят”

                                    СТОЛИЧНА  ОБЩИНА    Р-Н  “ВИТОША”

             гр. София,  кв. „Бояна”, ул. „Детски мир” № 5, тел: 0884 801 659,  zdg112@abv.bg

 

 

Утвърждавам: .....................

Нели Петкова

Директор на ДГ № 112 „Детски свят”

Приет на ПС с Протокол №  1/19.09.2022 г.

Утвърден със Заповед № 47/19.09.2022 г.    

 

 

 

 

 

Модел за адаптация на децата

при постъпване в ДГ № 112 „ Детски свят“

 

                                                         2022/2023 учебна година

 

 

 

 

Приложение към Правилника за дейността на ДГ № 112 „Детски свят“

Думата адаптиране означава „приспособяване на организма или на сетивните органи към околната среда, към обкръжаващите условия. Приспособяване на някого към някаква среда, някакви условия”.

Излизането от семейната среда и срещата с новата - заобикалящата, непознатата, социалната среда е част от живота и развитието на детето. Тръгването на детска градина е едно изключително събитие за малкото дете, защото е свързано именно с попадане в нова среда - материална, социална, обществена и природна. Подобни събития са част от живота на всяко дете - първоначално постъпване в детска градина, а по-късно и в училище.

    За безболезнена адаптация към тези промени, изключително важна е предварителната подготовка на детето в семейството. Семейството е основополагащо, първоначалното в живота на детето и там се поставя фундамента на нервно-психическото, физическото, емоционалното здраве на детето, както и началните умения и навици за самообслужване, за поведение, за общуване. Родителите в най-голяма степен може да допринесат за бързата и безболезнена адаптация на детето към детската градина, когато са убедени в способността на детето успешно да премине през този етап. Тази убеденост носи увереност и емоционално спокойствие както на тях, така и на детето. Доверието, което гласуват на детето, стимулирането му, позволява то да приеме детската градина, новите приятели, новите играчки и цялата среда като своя, в която може да се чувства свободно и сигурно.

Детската градина като институция по предназначение изпълнява националните образователни политики. Цялостната дейност и всички практики в детската градина са законово регламентирани, научнообосновани, професионално практикувани и институционално контролирани. Детската градина е инициативен фактор във взаимодействието с родителите. Законът за предучилищно и училищно образование /03.06.2016 г./ определя ролята на родителите. Те са участници в образователния процес. Сътрудничеството и взаимодействието между родителите и детската градина се осъществяват чрез Механизъм за взаимодействие, разработен от педагогическите специалисти в детската  градина и включва най-разнообразни средства и форми, например  индивидуални консултации, родителски срещи, тренинги, Училище за родители, както и индивидуални разговори, когато конкретната ситуация или поведение на детето го прави необходимо. Родителите подпомагат и участват в процеса на изграждане на навици и умения на детето, осведомяват се за приобщаването /адаптацията/ на детето към детската градина и постигнатите резултати.      

Ролята и задължението на детската градина е не само да отглежда, възпитава, обучава и социализира децата в необходимата образователна среда, но и да даде модели, които и родителите да усвояват и прилагат с оглед бързо постигане на целите на предучилищното образование и подготовката на детето за училище и за обществения живот.

Постъпването на детето в детска градина започва от годината, в която то навършва тригодишна възраст. В детската градина се осъществяват грижи за предучилищно детско развитие в няколко области: здраве и двигателно развитие, познавателно развитие, личностно-емоционално и социално развитие, езиково и комуникативно развитие. У новопостъпващото дете   се формират нови условнорефлекторни връзки, тъй като се нарушава създадения динамичен стереотип (например ползване  на памперс,  гърне, тоалетна). При отделни деца в зависимост от възрастта и индивидуалните особености, процесът на адаптиране е по-бавен. Тук именно е огромната и решаваща роля на педагогическите специалисти  работещи в детската градина в сътрудничество с родителите за по-бързата и безболезнена адаптация на новоприетите деца. Раздялата с майката се преживява болезнено почти от всички деца. Те страдат и от това, че се намират в нова обстановка, сред непознати хора. Практиката показва, че има деца, които се приспособяват веднага, а други продължително време - от два до четири месеца след постъпване в детското заведение. Приспособяването на децата към условията на детската градина е най-актуалният проблем при тяхното отглеждане и възпитание. Това е естествен процес, присъщ на всеки жив организъм, чрез който става уравновесяване с околната среда. Приспособяването на детето е и социален процес и в него играе роля придобитото, т.е. личния опит на детето, подготовката му в семейството.

В ДГ №112 “Детски свят“ се прилагат множество подходи и прийоми, на първо място индивидуален и холистичен подход към всяко дете и активни грижи за новопостъпилите деца особено през периода на адаптацията.

 1. Подготовка за детска градина:

- Организиране и провеждане на организационна родителска среща в началото на м. юни;

- Анкетни карти с психофизиологическите особености на децата и очакванията на родителите от институцията.

 

1.1. Препоръки относно родителите:

1.1.1. Направете предварително посещение в детската градина в следобедните часове - от 13.00 ч. до 15.00 ч., за да се запознаете с цялостната материална база на детската градина, с образователната среда на групата, с дневната организация, която включва: утринна гимнастика, педагогически ситуации, подвижни игри и развлечения, разходки, закаляващи процедури, хранене, следобеден сън, допълнителни образователни  дейности, празници, тържества и други .допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;

1.1.2. Два-три месеца предварително в домашни условия следвайте дневния режим и режима на хранене на детската градина;

1.1.3. Предварително започнете подготовка на детето към изискванията на новата среда;

1.1.4. Формирайте у детето положителни нагласи, настроения и представи за детската градина - говорете за детската градина с радост и насърчаване като за специално място за децата;

1.1.5. Обяснете на детето какво е това детска градина и му я покажете нагледно. Обяснете му по достъпен начин за нещата, които децата правят в детската градина и защо е забавно място, но не го претоварвайте с информация. Важното е детето да разбере, че мама и татко ходят на работа, а неговата работа е да посещава детска градина и да играе с децата;

1.1.6. Бъдете сигурни, спокойни и уверени -  несигурността на родителя може да повлияе на отношението на детето към детското заведение. Разберете дали имате някакви страхове и негативни преживявания, свързани с детската градина или Вие самите се притеснявате от това, че се отделяте от детето си. Децата са сензитивни и ако Вие сте тревожни, то тогава тази тревожност несъзнавано се прехвърля и върху тях;

 • Отделете достатъчно време сутрин преди тръгването към детска градина. за да не се чувства детето припряно. Периодът на подготовка преди тръгването за детска градина трябва да е приятен както за Вас, така и за Вашето дете;
 • Раздялата в детската градина трябва да бъде кратка и насърчаваща детето. Най-добре е родителят сам да помисли за своя ритуал при раздяла. Ритуалът ще направи родителя по - уверен и тази увереност ще се предава и на детето;
 • На детето трябва да бъде обяснено след кое събитие от деня ще го вземете /след като се наобядва или след като се наспи/. Така детето няма да е тревожно и ще очаква събитието.
 • Своевременно и ежедневно се информирайте и консултирайте за адаптирането, постиженията и поведението на детето, споделяйте своите впечатления с персонала;
 • В повечето случаи адаптацията продължава между две и пет седмици /при някои деца периодът е по-продължителен/, като е препоръчително по време на този период да не се внасят промени в ежедневието на детето;
 • Някои деца могат да посещава в началото (1-2 седмици) само определени моменти от дневната организация за 1 час, постепенно времето да се увеличава и да се включват нови моменти;
 • Допуска се присъствие на родител в групата за определен интервал от време, не-повече от 30 мин. дневно, ако това подпомага процеса на адаптация. Решението за това се взема от педагогическия екип и родителя – при деца с трудна адаптация;
 • Продължителността на присъствието на родителите, както и дейностите, в които могат да участват, се определят предварително на индивидуални срещи между учителите и родителите. Информира се директора.;
 • В тези случаи е необходимо родителят да представи на медицинската сестра в ДГ здравна книжка. За престоя в детската градина родителят е необходимо да си осигури чисти обувки /вътрешни/ и да спазва Правилата на ДГ;
 • Целодневният престой да е по-кратък за детето в период на адаптация;
 • Ако детето има любими предмети у дома, може да ги вземе със себе си в детската градина, това ще бъде в негова помощ при раздялата (нещо, което му напомня за вкъщи);
 • Прибирайки се от детска градина си създайте ритуал. Това може да бъде разходка в парка, игра на площадката, разказване на приказка, пеене на песничка, нещо, което доставя удоволствие на детето. Зареждането от положителни емоции е от голямо значение за успешната адаптация;
 • Някои деца се уморяват много от новите впечатления, новите приятели, новите дейности и многото хора. Ако детето е неспокойно и нервно, това означава, че то има неудовлетворени потребности. Не търсете причините единствено и само в детската градина. В този случай вие трябва да го прибирате по-рано или 1-2 пъти седмично да го оставяте у дома, проявявайте търпение към капризите на детето – те възникват поради претоварване на неговата нервна система. Не му се карайте – насочете вниманието на детето към интересна за него дейност;
 • В периода на адаптация се постарайте детето да бъде в спокойна обстановка, без никакви конфликти. Говорете му ласкаво и нежно, по-често го прегръщайте. Не забравяйте да го хвалите за всичко постигнато. Детето се нуждае от вашата постоянна подкрепа. Само по този начин детската градина може да се превърне в място, където то ще се чувства комфортно, а това ще ви осигурява необходимото за работата ви спокойствие.
 • Важно е да се изгради взаимно доверие между служители и родители.

 

1.2. Препоръки относно децата

1.2.1. Детето може да посещава в началото (1-2 седмици) само определени моменти от дневната организация за 1 час, постепенно времето да се увеличава и да се включват нови моменти;

1.2.2. Целодневният престой да е по-кратък за детето в период на адаптация;

1.2.3. Да наблюдава предварително и за кратко игрите на другите деца в групата и на двора;

1.2.4. Да е приучено да ползва  тоалетна; да дава сигнали за уриниране и дефекация. При децата със СОП тези моменти се уточняват предварително между екипа и семейството;

1.2.5. Да има елементарни умения да държи лъжица;

1.2.6. Да консумира разнообразно приготвена храна - в трикомпонентно обедно меню;

1.2.7. Ползването на памперс да е преустановено;

1.2.8. Да има изградени умения за пиене от чаша;

1.2.9. Да има изградени умения за седене на детско столче;

1.2.10. Да има опит за общуване и в непозната среда /в градинки, паркове с деца и възрастни/;

1.2.11. Да е дружелюбно към другите деца, да споделя играчки;

1.2.12. Да прибира играчки на определените места в групата;

1.2.13. Да е запознато със занималнята, дворната площадка в детската градина, с персонала;

1.2.14. Да има изградени умения да слуша музика, да изпълнява естествени движения на фона на музиката, да слуша приказки, да изпълнява указания на възрастните;

1.2.15. Да наблюдава режимни моменти;

1.2.16. Детето има нужда от твърди граници и правила, за да се адаптира бързо. По този начин то се чувства сигурно и спокойно, че не е сбъркало, че не е допуснало грешка.

 1. Екипът на детската градина

2.1. Възприема детето като най-висша ценност;

2.2. Щади емоционалното състояние на децата. В детството емоционалното съзнание се обогатява, усвояват се ускорено ключовите емоционални умения,  формира се основата на емоционалната грамотност,оптимизира се връзката между емоционалното развитие и емоционалната интелигентност като цяло;

2.3. Подкрепя, насърчава, поощрява и стимулира детето в цялостната му дейност и поведение;

2.4. Посреща и приема детето с положително настроение, вежливо, учтиво като съсредоточава вниманието си  главно към него, създава у детето усещане за сигурност и спокойствие;

2.5. Запознава се с детето, запознава децата помежду им;

2.6. Подготвя предварително средата в групата за игра и занимания по избор на децата;

2.7. Определя лично пространство, надписано за всяко дете - места на масите за хранене и обучение, легло, гардероб като запознава децата и родителите с тях;

2.8. Запознава детето с обстановката и обяснява предназначението на отделните помещения, материали, пособия;

2.9. Провежда организацията на учебния ден като се съобразява с желанията на децата, потребностите им и осигурява разнообразие на дейности – образователни, възпитателни, почивка, игри и други основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие;

2.10. Подкрепя и подпомага всяко дете, когато изпитва затруднения или несигурност;

2.11. За по-бърза адаптация на децата, при необходимост - допуска родител в групата за отделни моменти – на прием, закуска, обяд, приспиване на детето, по предварително съгласуване със семейството и уведомяване на директора;

2.12. Поддържа се спокойна и приятна атмосфера за децата от персонала, без напрежение;

2.13. Не се допускат травми и наранявания, както от предмети, така и чрез агресивно поведение: хапане, удряне, блъскане, щипане и други физически форми на агресия между децата;

2.14. Използва се цялата налична материално-техническа база - аудио-визуална техника, играчки, учебни и познавателни книжки и др. за интересно, забавно и развиващо пребиваване на детето в детската градина;

2.15. Не се допуска грубост, тревоги, наказания, безразличие и безучастие при проблеми на децата;

2.16. Децата не се оставят без наблюдение;

2.17. На родителите се дава своевременно и ежедневно информация и консултиране за адаптирането, постиженията и поведението на детето;

2.18. Екипите са служебни лица, изпълняващи трудови задължения по длъжностна характеристика, които спазват професионална етика и отговорности, произтичащи от длъжностите и съобразно закона. Всяка адаптация изисква време и ако за едно дете е достатъчна седмица, за друго може да е необходим месец и повече. Продължителността на адаптацията зависи и от характера на детето, семейната обстановка, здравословното състояние, методите и подходите, които учителите и др. специалисти избират по своя преценка.

Когато децата още от първия ден усетят доброжелателните отношения между родители и педагогически специалисти, със сигурност се справят по- бързо с новата среда. Бързо привикват тези деца, чиито родители са ги поверявали на грижите ту на едната баба, ту на другата, ту на гледачката или на по-големите братя и сестри. Те са открити за общуване – както с връстниците, така и с възрастните.

Новото предизвиква тревожност при възрастните и още по-силна, при малчуганите до 3 години. Затова на детето му е необходима информация:

 • Какво ще се прави в детската градина –ще се пее, танцува, играе, спи, яде и т.н.;
 • С кого ще бъде там – с други деца и с госпожите, които знаят много забавни неща;

 Изключително важна е положителната нагласа на родителя към детската градина. Ако той вярва, че това е най-доброто място за детето му, така ще мисли и то. Ще сме си свършили работата като родители, ако след  време чуем детето да казва: “По-бързо мамо, татко, че ще започнат без мен! Искам на детска градина! Не искам да си тръгвам от детската градина!”

Важно е да научим детето отрано на добри обноски. Докъм две годишна възраст детето спокойно може да помаха с ръка, да даде „въздушна целувка“, да усвои две - три „вълшебни думи“ - благодаря, извинявай, здравей, довиждане.Дори и да не може да ги каже, възрастните трябва непрекъснато да ги повтарят при всеки повод. В детската ни  градина са въведени правила за децата за добри обноски и безопасно поведение.

Уважаеми родители, не злепоставяйте детето пред други деца и възрастни със забележки и грубости! Учете детето да споделя играчките с другите деца. Поощрявайте ги при всеки повод с „браво“, „благодаря“, „ти можеш“, „хайде пак“! В детската градина децата усвояват навици да се самообслужват, а това изисква време. Изградени начални умения за самостоятелност улесняват адаптирането на децата. Три-годишното дете трябва да има умения да се храни само, да разпознава дрехите си, да контролира ходенето до тоалетна, да събира играчките и други деца елементарни умения, които с помощта на персонала ще се усъвършенстват в детската градина. Важно е тези навици да се развиват постепенно, а не когато остават дни до постъпването в детска градина.

Децата са нашето огледално отражение, те подражават, затова нека всички да внимаваме в собственото си поведение!

Поведението и уменията за хранене се учат на масата. На година и половина – две години детето трябва да умее да държи само лъжичката, да ползва салфетка по време на хранене. На две и половина – три години детето не се храни с отворена уста. На четири години изграждаме умения детето  да ползва неостър нож, с който да си помага. На пет години – да участва в сервирането, а на шест години – да си прави сандвичи с предварително подготвена смес.

Моделът за адаптиране на детето при първоначалното му постъпване в ДГ № 112 „Детски свят“ е предназначен за родители, медицински и педагогически специалисти, които работят с деца в първа група в детската градина, както и за децата в СОП групата.

Целта е при активно взаимодействие между детската градина и родителите да се постигне бърза и плавна адаптация на новопостъпващото дете чрез уеднаквяване на подходите и обогатяване знанията на възрастните за особеностите в развитието на детето в ранна възраст. В резултат моделът да допринесе за постигане на целта, да направи по-уверени, спокойни не само децата, но родителите и персонала. В този специален момент повече от всякога детето се нуждае от нашето себеотдаване и посвещаване в името на неговото щастие. Да не забравяме, че темповете на адаптацията са различни за всяко дете. Нужно е да бъдем последователни, да вложим търпение и разбиране към детето. Девизът на нашата детска градина е: „Всички заедно за благополучието на децата!“.

 1. Нормативно – правна уредба на адаптацията на дете в детско заведение:
  • Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование – чл. 39, ал. 2 и 3:

(2) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Детската градина изработва и прилага модел за работа със семействата и децата в периода на адаптация от семейната среда към детската градина, който е неразделна част от Правилника за дейността на детската градина.

(3) (Нова - ДВ, бр. 85 от 2020 г., в сила от 02.10.2020 г.) Моделът по ал. 2 задължително включва краткосрочно присъствие на родителите в детската градина. Продължителността на присъствието на родителите, както и дейностите, в които могат да участват, се определят предварително на индивидуални срещи между учителите и родителите.

 

 • Наредба № 26 от 2008 г. за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях - чл. 10, ал. 2, т. 5, чл.11, ал. 2, т. 4:

т. 5. Прилагат индивидуален подход към всяко дете и активни грижи, включително и за новопостъпилите деца през периода на адаптацията им, като съвместно с лицето по чл. 9, т. 2 изготвят и участват в изпълнението на индивидуален план за адаптация на всяко дете при приема му в детската ясла;

т. 4. Организира съобразно възрастта и индивидуалните особености на новоприетите деца адаптацията им към детската ясла, като съвместно с лицата по чл. 9, т. 1 изготвя индивидуален план за адаптация на всяко дете при приема му в детската ясла.